fetishfuns.net

Vedtægter for medlemmer

Det kulturhistoriske museum Andelslandsbyen Nyvang

I forbindelse med oprettelsen af Andelslandsbyen Nyvang den 28. maj 1992 er Foreningen, Det kulturhistoriske museum, Andelslandsbyen Nyvang stiftet.
For Foreningen gælder følgende vedtægter:

 

§1. Navn

Foreningens navn er, Det kulturhistoriske museum, Andelslandsbyen Nyvang, i det følgende kaldet, FORENINGEN. Foreningens hjemstedsadresse er Nyvangsgården, Oldvejen 25, 4300 Holbæk.

 

§2. Formål

Foreningens formål er at eje, forestå etableringen og driften af det kulturhistoriske museum Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk kommune.

Foreningen skal gennem aktiviteter, bygninger, virksomheder, værksteder, have- og landskabsanlæg og lignende formidle andelsbevægelsens historie fra ca. 1870 – 1960, herunder landsbylivet og dets gamle håndværk i samme periode.

Foreningen skal gennem indsamling, registrering, bevaring og formidling, indenfor sit område, virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse denne.   Endvidere skal foreningen formidle forandringen  af kulturhistorien og livet på landet og i landsbyerne.

Foreningen skal arbejde tværfagligt og beskæftige sig med fortiden, nutiden og fremtiden.

Foreningens drift skal tilrettelægges således, at publikum, herunder skoler og institutioner, får mulighed for, ved aktiv deltagelse i den udøvende virksomhed, at blive integreret i Andelslandsbyens virke. Endvidere er det et mål at formidle gennem størst mulig levendegørelse.

Der skal til enhver tid bestå den størst mulige åbenhed omkring foreningens arbejde.

 

§3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver person, firma, forening eller lignende, der kan tilslutte sig foreningens formålsbestemmelse.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til Det Kulturhistoriske museum, Andelslandsbyen Nyvang, Administrationskontoret.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

 

§4. Kontingent og medlemsvilkår

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for pensionister, studerende, firmaer ogforeninger.

Bestyrelsen kan udstede familiekontingent for personer i samme husstand.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Udmeldelse har først virkning fra tidspunktet for det pågældende foreningsårs udløb, medmindre udmeldelsen sker i foreningsårets første 3 måneder. I sidstnævnte tilfælde har udmeldelsen virkning fra foreningsårets start pr. 1. januar.

Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 majoritet af de fremmødte, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet indgåede forpligtelser eller som handler til skade for foreningen.

Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, slettes i det pågældende foreningsår med virkning fra pr. 1. Januar.

 

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de af lovgivningen fastsatte grænser.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Der gives pressen adgang til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Årsberetningen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, når et flertal i bestyrelsen eller 50 medlemmer begærer dette.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse skal ske skriftligt, eller hvis et medlem har meddelt sin mailadresse til foreningen, via dette medie, med mindst 3 ugers varsel ved ordinær generalforsamling og med mindst 2 ugers varsel ved ekstraordinær generalforsamling. Det enkelte medlem bærer selv risikoen for, at medlemmets mail-adresse til enhver tid er korrekt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen – så vidt muligt ikke blandt bestyrelsens medlemmer.

Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder orientering om det af bestyrelsen godkendte budget
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for kommende år
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af 2 suppleanterfor 1 år
  8. Valg af statsautoriseret revisor
  9. Eventuelt

Foreningens årsrapport skal være tilgængeligt for medlemmerne, mindst 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen på den måde, der er angivet i indkaldelsen.

For at være stemmeberettigede på generalforsamlingen kræves det, at kontingentet for det pågældende år er betalt.

Der kan alene foretages afstemning om punkter, der er medtaget på dagsordenen samt om ændringsforslag hertil.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det kræver personligt fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen.Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt for en person.

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og opløsning.

Hvert medlem har én stemme uanset arten af medlemskab. Familiemedlemskab, firmaer, foreninger eller lignende regnes stemmemæssigt som ét medlem.

Der føres referat over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og foreningens formand.

 

§6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse som består af9 medlemmer.

7 medlemmer vælges på generalforsamlingen, med 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år, blandt foreningens medlemmer. Efter indstilling fra bestyrelsen vælges derudover 1 medlem, der skønnes at besidde særlig kompetence for Nyvangs udvikling.  1 medlem vælges af de fastansatte medarbejdere.

Alle valg er gældende for 2 år.

Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsen kan udpege indtil 2 tilforordnede medlemmer uden stemmeret. I forbindelse med udpegningen fastlægges for hvilken periode og fagområde udpegningen sker.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt et medlem valgt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eventuel honorering af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen ansætter en direktør, der samtidig er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§7. Tegning – hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.

Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§8. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionsfirma, der vælges på generalforsamlingen

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut efter de regler, der gælder for anbringelse af umyndiges midler.

 

§9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan alene ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af  de afgivne stemmer, stemmer for forslaget.

Foreningens vedtægter skal godkendes af de offentlige tilskudsmyndigheder.

 

§10. Opløsning

I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen gælder samme regel som beskrevet i §9 vedr. vedtægtsændringer. Det kræves yderligere, at forslaget er indstillet til generalforsamlingen på baggrund af en vedtagelse i bestyrelsen med 2/3 flertal.

Bestyrelsen har ansvaret for afvikling af foreningens aktiviteter og aktiver, i tilfælde af beslutning om foreningens opløsning.

Foreningens aktiver, herunder jord, samlinger og bygninger, tilfalder Holbæk Kommune.

Nærværende vedtægter, med ændringer, er vedtaget på generalforsamlingen i Andelslandsbyen Nyvang den 6. April 2013. Samt ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2013.

 

Dirigent

k

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net